ใบคำขอ อนุญาตตาม พ.ร.บ. ปุ๋ย วัตถุอันตราย เมล็ดพันธ์ควบคุม

1.ใบอนุญาตขาย เมล็ดพันธ์ควบคุม

1.ขอใหม่และต่ออายุ ใบอนุญาตเมล็ดพันธ์ุควบคุม form seed

2.ใบอนุญาตขายปุ๋ย

คำขอใบอนุญาตขายปุ๋ย ปอ-1

คำขอใบอนุญาตขายปุ๋ยต่อายุ ปอ-2

หนังสือมอบอำนาจ

3.ใบอนุญาตมีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อขาย

ขออนุญาตขายมีไว้ครอบครองวัตถุอันตราย

ต่ออายุใบอนุญาตวัตถุอันตราย

แบบยินยอมเป็นผู้ควบคุมร้านค้า

4.ใบอนุญาตยางพารา

ใบคำขอใหม่อนุญาตค้ายาง 

ต่ออายุใบอนุญาตยางพารา

5.ใบคำขออื่นๆ

แบบคำขอยกเลิกใบอนุญาต 

แบบคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาต

 

วันที่ประกาศ : 2020-11-30 14:54:02 อ่าน : 1988


Back to ใบคำขอ อนุญาตตาม พ.ร.บ. ปุ๋ย วัตถุอันตราย เมล็ดพันธ์ควบคุม
Responsive image

รอบรู้วิชาการเกษตรกับ สวพ3

โครงการภาครัฐ

...
...
...
...
...
...
...
...
...

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ระบบภายใน

...
...
...
...
...
...
...

เข้าระบบ