การประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3

การประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3

ครั้งที่  11/2561 วันที่ 14 - 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ณ อเนกประสงค์ สวพ.3 จังหวัดขอนแก่น

 เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. นางรพีพร ศรีสถิต ผู้อำนวยการกลุ่มพระราชบัญญัติ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 เป็นประธานเปิดการประชุม และมอบหมายให้นางสาวพรทิพย์ แพงจันทร์ ทำหน้าที่ประธานดำเนินการประชุม ซึ่งมีการขอการรับรองแหล่งผลิต   พืชอินทรีย์ จำนวน 7 จังหวัด คือ จ.เลย จ.สกลนคร จ.นครพนม จ.หนองคาย       จ.ชัยภูมิ จ.หนองบัวลำภู และจ.ขอนแก่น และ GAP พืช จำนวน 7 จังหวัด คือ จ.ชัยภูมิ จ.นครพนม จ.กาฬสินธุ์ จ.บึงกาฬ จ.อุดรธานี       จ.หนองบัวลำภู และจ.ขอนแก่น ผลการพิจารณาเป็นดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ประกาศ : 2018-12-11 07:29:25 อ่าน : 1462


Back to การประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3
Responsive image

รอบรู้วิชาการเกษตรกับ สวพ3

โครงการภาครัฐ

...
...
...
...
...
...
...
...
...

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ระบบภายใน

...
...
...
...
...
...
...

เข้าระบบ