การประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ครั้งที่ 10/2561

การประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3

ครั้งที่  10/2561 วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ณ อเนกประสงค์ สวพ.3 จังหวัดขอนแก่น

         เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. นางรพีพร ศรีสถิต ผู้อำนวยการกลุ่มพระราชบัญญัติ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 เป็นประธานเปิดการประชุม และมอบหมายให้นายขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย ทำหน้าที่ประธานดำเนินการประชุม ซึ่งมีการขอการรับรองแหล่งผลิต   พืชอินทรีย์ จำนวน 4 จังหวัด คือ จ.กาฬสินธุ์ จ.เลย จ.สกลนคร และจ.ขอนแก่น และ GAP พืช จำนวน 3 จังหวัด คือ จ.ชัยภูมิ จ.สกลนคร และจ.เลย ผลการพิจารณาเป็นดังนี้ รายละเอียด

วันที่ประกาศ : 2018-10-30 07:27:38 อ่าน : 1677


Back to การประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ครั้งที่ 10/2561
Responsive image

รอบรู้วิชาการเกษตรกับ สวพ3

โครงการภาครัฐ

...
...
...
...
...
...
...
...
...

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

ระบบภายใน

...
...
...
...
...
...
...

เข้าระบบ