หน้าแรก

008-1
007-2
90426
90424
90428
008-1 007-2 90426 90424 90428


ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย เข้าตรวจประเมินแปลง GAP พืช อินทผาลัม และส่งมอบใบรับรอง GAP พืชผัก

นางกุลนาถ  บุตรดีศักดิ์ นักวิชาการเกษตรและคณะ เข้าตรวจประเมินแปลง GAP พืช อินทผา…

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย เข้าตรวจประเมินแปลง พืชอินทรีย์ ไร่ธารธรรม และแปลง GAP เงาะ

  นางกุลนาถ  บุตรดีศักดิ์ นักวิชาการเกษตรและคณะ เข้าตรวจประเมินแปลง พืชอินทรีย์ …

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย เข้าติดตามแปลงเกษตรกรงานทดสอบ และขยายเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองฝักสด

  นางสาวอรวรรยา ศาสตราคม เจ้าพนักงานการเกษตร และนางสาวมัตติกา นันทะโย เจ้าพนักงา…

1 2 8