ข้าราชการ

 

นายธนวัฒน์ เสนเผือก
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

 

กลุ่มวิจัยและพัฒนา

นางสาวสุทธินันท์ ประสาธน์สุวรรณ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางสาวอัญชลี ชาวนา
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

กลุ่มบริการวิชาการ

นายอภิชาติ พลปัถพี
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางสาวอรอนงค์ ราชขันธ์
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวยุภาพร เพชรพลอย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน