งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)

วันที่ 25 มีนาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ ศพก.โนนสะอาด บ้านบะยาว ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธาน…

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)

วันที่ 25 มีนาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ ศพก.เครือข่าย บ้านหนองไฮ ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธาน…

กิจกรรมฝึกอบรม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ หลักสูตร การผลิตพืชอินทรีย์

วันที่ 24 มีนาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี นำโดย นางสาวอัญชลี ชาวนา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และคณะร่วมจัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ หลักสูตร การผลิตพืชอินทรีย์ ณ โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจาก…

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)

วันที่ 17 มีนาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ ศพก.เครือข่าย บ้านโนนสวรรค์ ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธาน…