Posts: 35

admin

Latest Posts by the Author

 1. กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพิเศษ
 2. เเข่งขันกาแฟ ในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว บ้านคีรีวงกต
 3. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำเดือนธันวาคม 2564
 4. ฝึกอบรมของโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านยามหาน้อย กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผักปลอดภัย
 5. ประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
 6. สำรวจภูมิทรรศบริเวณรอบๆสวนสาธารณะหนองแด อ.เมือง จ.อุดรธานี เพื่อเตรียมจัดงานพืชสวนโลก ปี พ.ศ.2569
 7. โครงการเพิ่มมูลค่าสินค้ากาแฟพรีเมี่ยมอัตลักษณ์เพื่อการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
 8. อบรมเกษตรกรหลักสูตรการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธีในแปลงพืชผักอินทรีย์ รุ่นที่ 1
 9. วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day ) ประจำปี 2564
 10. ฟ้าทะลายโจร สู้โควิด-19
 11. วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564
 12. ข้อมูลเตือนภัยการเกษตร ระหว่างวันที่7-20 เมษายน 2564
 13. งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)
 14. งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)
 15. กิจกรรมฝึกอบรม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ หลักสูตร การผลิตพืชอินทรีย์
 16. งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)
 17. อบรมเกษตรกร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
 18. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ มีนาคม 2564
 19. กิจกรรมฝึกอบรม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ หลักสูตร การผลิตพืชปลอดภัย
 20. พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาการเกษตรทฤษฎีใหม่”