พนักงานราชการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี มีพนักงานราชการ จำนวน 21 คน 

นายจตุรภัทร ถามูลเรศ
นักวิชาการเกษตร
นายธีรวิทย์ กองชนะ
นักวิชาการเกษตร

นายวีระยุทธ์ ชนะชัย
นักวิชาการเกษตร
นางเบญชญา พลปัถพี
นักวิชาการเกษตร
นายสุรชัย มนตรี
นักวิชาการเกษตร

นายประจักษ์ ทองคำภา
นักวิชาการเกษตร
นายจิตร์ไชย โคพะทา
นักวิชาการเกษตร
นางทานตะวัน วงษ์ศิริ
เจ้าพนักงานการเกษตร
นางสาวสุภาพร วงศ์คำพันธ์
เจ้าหน้าที่การเกษตร
นางสาวมัลลิกา จันทะสิงห์
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวอชิรภัสญ์ ถินวัลย์
พนักงานประจำห้องทดลอง
นางสาวนภัชพร พร้าวไธสง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวอังคณา ก้อนศิลา
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นายประกอบ ทองอุ่น
คนงานทดลองการเกษตร
นายกอบกาญจน์ เจริญสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายอุไร ปัสสีแก้ว
พนักงานประจำห้องทดลอง
นายชุมพล วิบูลกุล
ช่างเครื่องกล
นายบุญแปลง หงษ์ทอง
คนงานทดลองการเกษตร