ประวัติ

           เดิมชื่อ ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตอุดรธานี (ศวพ.อุดรธานี)
ได้เกิดขึ้นตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิชาการเกษตร ตามการแบ่งส่วนราชการใหม่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545 ได้ปรับเปลี่ยนชื่อจาก “สถานีทดลองข้าวอุดรธานี”
สังกัดสถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร เป็น “ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตอุดรธานี” สังกัด สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 กรมวิชาการเกษตร
           เมื่อ 16 มีนาคม 2549 ได้แบ่งส่วนราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสถาบันวิจัยข้าว ได้แยกออกจากกรมวิชาการเกษตร เป็น “กรมการข้าว”และกรมการข้าวได้แต่งตั้งศูนย์วิจัยข้าวขึ้นมาในพื้นที่ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตอุดรธานีทำให้ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตอุดรธานีได้ย้ายที่ทำการมาตั้งสำนักงานอยู่ที่
แปลงวิจัยและผลิตเมล็ดพันธุ์ของศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ซึ่งห่างจากศูนย์วิจัยข้าวเป็นระยะทาง 2 กิโลเมตร โดยตั้งอยู่ที่ บ้านดงน้อย หมู่ 4 ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี มีพื้นที่ 230 ไร่ต่อมาเมื่อเดือนเมษายน 2552 เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี