วิสัยทัศน์และพันธกิจ

        มุ่งเน้นความเป็นเลิศในการให้บริการวิชาการด้านพืช ปัจจัยการผลิต และผลิตพืชพันธุ์ดีของกรมวิชาการเกษตร เพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกร

1. วิจัยและทดสอบการแก้ไขปัญหาการผลิตพืชในพื้นที่ จ.อุดรธานี

2. บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพืช เพื่อเสริมสร้าง องค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร

3. ผลิตพันธุ์พืชพันธุ์ดีเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตของเกษตรกร