หน้าแรก

 วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2565 วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

        ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานราชการ ศูนยฺ์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

    ร่วมลงนามถวายพระพร ตามลิงค์ด้านล่างได้เลยครับ
https://www.doa.go.th/sign/

คลิกลงทะเบียนที่นี้
http://exam_farmer.doa.go.th/doa_sprayer_exam4/farmer/

                                                               มีปัญหา ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-4274-7157


งบทดลองเบิกจ่ายรายปี 2564 คลิกที่นี่

ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2564

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นายประหยัด ยุพิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร เป็นประธานการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2564 เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564 ณ ห้องประชุมหนองหาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ …

อบรมเกษตรกรกลุ่มจังหวัด หลักสูตร เชื้อบีทีกำจัดหนอน

ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2564 นายประหยัด ยุพิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย และพัฒนาการเกษตรสกลนคร มอบหมายให้นายสรรเพชญ์ อิ้มพัฒน์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศวพ.สกลนคร จัดฝึกอบรมหลักสูตร การผลิตเชื้อบีที กำจัดหนอน และเชื้อบีเอสกำจัดโรค ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมแมลง…

อบรมเกษตรกรหลักสูตร ปุ๋ยชีวภาพ PGPR

ระหว่างวันที่ 7-10 มิถุนายน 2564 นายประหยัด ยุพิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย และพัฒนาการเกษตรสกลนคร มอบหมายให้นายสรรเพชญ์ อิ้มพัฒน์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศวพ.สกลนคร จัดฝึกอบรมหลักสูตร ปุ๋ยชีวภาพ PGPR2 เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมแมลงศัตรูพืชและโ…

ประชุมหารือโครงการวิจัย ปี 2566 เพื่อพิจารณากลั่นกรอง

ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2564 นางดาวิกา ดาวจันอัด นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ น.ส.จุฑามาส ศรีสำราญ น.ส.ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ นายวีระวัฒน์ ดู่ป้อง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศวพ.สกลนคร ร่วมประชุมหารือโครงการวิจัย ปี 2566 เพื่อพิจารณากลั่นกรองสำหรับเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิจัย สวพ.3 ผ่านทางระบบ Vide…

วันปลูกต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 นายประหยัด ยุพิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย และพัฒนาการเกษตรสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร ร่วมกิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พุทธศักราช 2564 “ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสาน 100 ล้านต้น” ณ แปล…

เสนอขอรับรองแหล่งผลิต GAP พืช พืชอินทรีย์ พค.2564

ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2564 นายวิจิต โสภา นายวีระศักดิ์ แสงจำปา นางวาสนา ถิตย์ประไพ นักวิชาการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศวพ.สกลนคร ร่วมนำเสนอเพื่อขอรับรองแหล่งผลิต GAP พืช ปี 2564 และแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ ปี 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบ Video Conference System ณ ห้องประชุมภูพาน ศูนย์วิ…

ร่วมจัดนิทรรศการฟิลย์เดย์ 2 อำเภอ

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม. 2564 นายประหยัด ยุพิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร มอบหมายให้นายสิงหนาท เสริฐสาย นายเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นายวีระศักดิ์ แสงจำปา นักวิชาการเกษตร และนายเกรียงไกร โสภาชื่น  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศวพ.สกลนคร ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤด…

ฝึกอบรมหลักสูตร การแปรรูปผลิตฝ้ายเส้นใยสี

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การแปรรูปผลิตฝ้ายเส้นใยสี ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมหนองหาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร โดยมีนายประหยัด ยุพิน ผอ.ศวพ.สกลนคร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่ศวพ.นครสวรรค์ เป็นวิทยากรบรรยาย

""ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร 343 หมู่ 14 บ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000"" Frontier Theme