หน้าแรก

 วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2565 วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

        ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานราชการ ศูนยฺ์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

    ร่วมลงนามถวายพระพร ตามลิงค์ด้านล่างได้เลยครับ
https://www.doa.go.th/sign/

 

%%% แจ้งรายชื่อเกษตรกรหรือประชาชนที่ลงทะเบียนขอรับต้นกัญชา ตามรายชื่อด้านล่างนี้ ให้มารับต้นกัญชาในวันที่ 23-26 สิงหาคม 2565 โดยนำหลักฐานคือ สำเนาบัตรประชาชน ในวันเวลาราชการ %%%

สามารถตรวจสอบวันเวลาที่มารับตามลิงค์ด้านล่างนี้นะครับ โดยกรอกเลขบัตรบัตรประชาชน ครับ

#กัญชา #กรมวิชาการเกษตร

https://register.doa.go.th/guncha/check.php

คลิกลงทะเบียนที่นี้
http://exam_farmer.doa.go.th/doa_sprayer_exam4/farmer/

                                                               มีปัญหา ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-4274-7157


งบทดลองเบิกจ่ายรายปี 2564 คลิกที่นี่

ติดตามแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2562

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 นายประหยัด ยุพิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ศวพ.สกลนคร ออกติดตามแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้ โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง เกษตรกรรายใหม่ ปี 2562 ณ บ้านเต่างอย ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร      

ตรวจร้านค้า ตรวจแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมัน

ระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2562 นายประหยัด ยุพิน ผอ.ศวพ.สกลนคร มอบหมายให้นายสรรเพชญ์ อิ้มพัฒน์ เจ้าพนักงานการเกษตรำชนาญงาน และเจ้าหน้าที่่ศวพ.สกลนคร ออกตรวจร้านค้า และตรวจแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมัน อำเภออากาศ อำเภอวานรนิวาส และ อำเภอบ้านม่วง และตรวจโรงงานรวบรวมเมล็ดพันธุ์ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

อบรมเกษตรกร ทฤษฎีใหม่ รายใหม่ ปี 2562

เมื่อวันที่ 28 และ 29 มีนาคม 2562 นายประหยัด ยุพิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร ปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้ โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม ถวายในหลวง ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเป็นเกษตรกรรายใหม่ ปี 2562 จำนวน 88 ราย ณ ศพก.อำเภอเต่างอย อำเภอเ…

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในชุมชน

ระหว่างวันที่ 26-30 มีนาคม 2562 นายกิติพร เจริญสุข นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ น.ส.จุฑามาส ศรีสำราญ นางศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ นายวีระวัฒน์ ดู่ป้อง นักวิชาการเกษตรขำนาญการ ศวพ.สกลนคร เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อสนับสนุนนโยบาย…

ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2562

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 นายประหยัด ยุพิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร เป็นประธานการประชุม ประจำเดือน มีนาคม 2562 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมหนองหาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร 

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ มีนาคม 2562

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 นายประหยัด ยุพิน ผอ.ศวพ.สกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศวพ.สกลนคร ร่วมจัดคลินิกพืชเพื่อบริการประชาชน ในกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ประจำเดือนมีนาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง บ้านกุดแฮด ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร โ…

ออกติดตามความก้าวหน้า Zoning ปี61

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 นายประหยัด ยุพิน ผอ.ศวพ.สกลนคร มอบหมายให้นายสรรเพชญ์ อิ้มพัฒน์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นายวรกิตต์ รักษาขันธ์ พนักงานประจำสำนักงาน ศวพ.สกลนคร ออกติดตามความก้าวหน้าและมอบไม้ผล ปุ๋ยแก่แปลงต้นแบบปี 2561 ภายใต้โครงการ Zoning by Agri Map ณ ที่ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

ตรวจปุ๋ยอินทรีย์ตามที่มีผู้แจ้งเบาะแส

อบรมเกษตรกร ศพก เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 นายประหยัด ยุพิน ผอ.ศวพ.สกลนคร มอบหมายให้นายกิติพร เจริญสุข นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นายสิงหนาท เสริฐสาย เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศวพ.สกลนคร ตรวจปุ๋ยอินทรีย์ตามที่มีผู้แจ้งเบาะแส ณ ที่ บ้านโคกก่อง ตำบล โคกก่อง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร…

""ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร 343 หมู่ 14 บ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000"" Frontier Theme