งานโครงการพิเศษ


              งานศึกษาและพัฒนาเกษตรกรรม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร
   

        โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ

 

        โครงการผลิตอาหารช้างสำคัญ

        โครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

  โครงการส่งเสริมการใช้น้ำชลประทานพื้นที่จังหวัดสกลนคร

 

 

""ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร 343 หมู่ 14 บ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000"" Frontier Theme