ขั้นตอนการใช้บริการ

ขั้นตอนการให้บริการ ศวพ.สกลนคร

 1.งานควบคุมตามพระราชบัญญัติ 6 ฉบับ
2.การขอรับรองแหล่งผลิตพืช GAP
3.การขอรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์

""ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร 343 หมู่ 14 บ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000"" Frontier Theme