งานบริการ

งานตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืช

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร ดำเนินการตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช ยกตัวอย่างพืชที่รับรอง ได้แก่ มะม่วง มะละกอ พุทรา ลิ้นจี่ เงาะโรงเรียน ลำไย
ถั่วลิสง มะเขือเทศ ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดฝักอ่อน แก้วมังกร มะนาว เสาวรส ฯลฯ โดยแบ่งออกเป็น
      1.แปลงใหม่
      2.ตรวจติดตาม
      3.ตรวจต่ออายุ

   

งานตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์
      ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร ดำเนินการตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์

 

งานตรวจสอบปัจจัยการผลิต ออกใบรับรอง และควบคุมกำกับ ตาม พรบ. ปี 2563 

  การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย วอ.4 คลอร์ไพริฟอส และพาราครอต

 

""ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร 343 หมู่ 14 บ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000"" Frontier Theme