วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร


  1. วางแผนงานและโครงการวิจัย และพัฒนาพืช ในพื้นที่รับผิดชอบ
  2. ศึกษา วิจัย พัฒนา พืชและทดสอบเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ
  3. เป็นศูนย์บริการข้อมูลด้านวิชาการเกษตรให้แก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร ภาคเอกชน และหน่วยงานต่าง ๆในพื้นที่รับผิดชอบ
  4. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้บริการทางวิชาการในพื้นที่รับผิดชอบให้แก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร ภาคเอกชน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  5. เป็นผู้แทนกรมวิชาการเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบ
  6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
  7. ร่วมประสานงานกับหน่วยงานราชการอื่น ๆ และเกษตรกร เพื่อดำเนินงานในโครงการพิเศษต่าง ๆ""ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร 343 หมู่ 14 บ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000"" Frontier Theme