พนักงานราชการศวพ.สกลนคร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร มีพนักงานราชการ จำนวน 39 ราย

 

นักวิชาการเกษตร

นายวีระศักดิ์ แสงจำปา
นักวิชาการเกษตร
นายวิจิต โสภา
นักวิชาการเกษตร
นายไพฑูลย์ ไชยฮาต
นักวิชาการเกษตร
นางวาสนา ถิตย์ประไพ
นักวิชาการเกษตร
นายธิวากร เดือยพิมพ์
นักวิชาการเกษตร
นายวรกิต รักษาขันธ์
นักวิชาการเกษตร

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวอรพิณ มาลาสี
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวสุพัชรินทร์ ชมภูนุกูลรัตน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

วุฒิพงษ์ เทือกขันตี
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์


เจ้าพนักงานการเกษตร

นางแก้วฟ้า หอมสมบัติ
เจ้าพนักงานการเกษตร

เจ้าหน้าที่การเกษตร

นายมนตรี เนาว์ศรีสอน
เจ้าหน้าที่การเกษตร
นายเกรียงไกร โสภาชื่น
เจ้าหน้าที่การเกษตร
พนักงานประจำสำนักงาน
นางสาวนิยม กุลสอนนาน
พนักงานประจำสำนักงาน
นางทิวา ภูโปร่ง
พนักงานประจำสำนักงาน
นางเรณู พันธุ์โยธิน
พนักงานประจำสำนักงาน
นายวุฒิชัย เคนงาม
พนักงานประจำสำนักงาน
นางสาวสุกันยา บุญวิระวรรณ์
พนักงานประจำสำนักงาน
พนักงานประจำห้องทดลอง
นายกิตติ ฤทธิชัย
พนักงานประจำห้องทดลอง
นางวาสนา ผมหงษ์
พนักงานประจำห้องทดลอง
คนงานทดลองการเกษตร
นางพุ่มพวง เชื้อตากวัก
คนงานทดลองการเกษตร
นายบุญล้อม ขันเพียแก้ว
คนงานทดลองการเกษตร
นางฉาษารักษ์ สุขพันธ์
คนงานทดลองการเกษตร
นางปราณี ฤทธิชัย
คนงานทดลองการเกษตร
นางจำเนียร แง้พรหม
คนงานทดลองการเกษตร
นางศักดิ์ศรี อ่อนสุด
คนงานทดลองการเกษตร
นายประวิทย์ สุขสนวน
คนงานทดลองการเกษตร
นายไสว วงศ์สีดา
คนงานทดลองการเกษตร
นายวิมล กลางนนท์
คนงานทดลองการเกษตร
นายวันชัย ศรีชัย
คนงานทดลองการเกษตร
นายสุนทร ดวงปากดี
คนงานทดลองการเกษตร
นายบัวไข เวนุวรรโน
คนงานทดลองการเกษตร
นายวัยวิทย์ บุญสินธ์
คนงานทดลองการเกษตร
นายนิมิต ผมหงษ์
คนงานทดลองการเกษตร
นางครองทรัพย์ ม่อมพะเนาว์
คนงานทดลองการเกษตร
นายเกียรติศักดิ์ นาลงพรม
คนงานทดลองการเกษตร
นางปราณี ณ ชาตรี
คนงานทดลองการเกษตร
นายผดุง ม่อมพระเนาว์
คนงานทดลองการเกษตร
นายวีระพงค์ เนาว์ศรีสอน
คนงานทดลองการเกษตร
นายถนอม ศรีแพง
คนงานทดลองการเกษตร

 

""ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร 343 หมู่ 14 บ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000"" Frontier Theme