ข้าราชการศวพ.สกลนคร

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร

นายประหยัด ยุพิน
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

ข้าราชการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร

นางดาวิกา ดาวจันอัด
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
นางสาวจุฑามาส ศรีสำราญ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายวีระวัฒน์ ดู่ป้อง
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางกมลรัตน์ ทีฆะพันธ์
เจ้าหน้าที่ธุรการชำนาญงาน
นางณิชญา แก้วสวนจิก
เจ้าหน้าที่ธุรการชำนาญงาน
นายทวี แก้วสวนจิก
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
นายสิงหนาท เสริฐสาย
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นายสรรเพชญ์ อิ้มพัฒน์
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
นางสาวพรปวีณ์ เมธากรณ์
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส


 

 

 

""ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร 343 หมู่ 14 บ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000"" Frontier Theme