งานตามนโยบาย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร ได้ดำเนินงานตามนโยบาย ดังนี้

 1. โครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning by Agri-Map)

 2. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่) โดยที่ศวพ.สกลนคร
รับผิดชอบ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ดำเนินการร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. โครงการส่งเสริมการทำการเกษตรแบบแปลงใหญ่

4.โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)

 

 

 

 

""ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร 343 หมู่ 14 บ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000"" Frontier Theme