บุคลากร

บุคลากรของศวพ.สกลนคร ประกอบด้วย

ข้าราชการ            จำนวน   10 คน

ดาวิกา ดาวจันอัด
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
จุฑามาส ศรีสำราญ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
วีระวัฒน์ ดู่ป้อง
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
สิงหนาท เสริฐสาย
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
สรรเพชญ์ อิ้มพัฒน์
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
พรปวีณ์ เมธากรณ์
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
นางณิชญา แก้วสวนจิก
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางกมลรัตน์ ทีฆะพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ทวี แก้วสวนจิก
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

 

""ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร 343 หมู่ 14 บ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000"" Frontier Theme