โครงการฟาร์มตัวอย่าง

โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ

ประวัติความเป็นมา

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2548 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านดอนคำ –  เสนานฤมิตร  อำเภอคำตากล้า  จังหวัดสกลนคร ได้พระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาจัดทำโครงการฟาร์มตัวอย่างในพื้นที่  4  ตำบล  ได้แก่ ตำบลนาแต้ หนองบัวสิม คำตากล้า และแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร  เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีรายได้ หลังเสร็จสิ้นฤดูทำนา
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร ได้มีส่วนร่วมเข้าไปสนับสนุนกิจกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีพร้อมทั้งร่วมเป็นวิทยากรและออกติดตามประเมินการปลูกพืชให้คำแนะนำเกษตรกรและเจ้าหน้าในฟาร์มตัวอย่าง ให้เข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและถูกหลักวิชาการ

  ได้สนับสนุนปัจจัยการผลิตต่างๆเชื่อให้ใช้ในฟาร์มตัวอย่าง เช่น การใช้สารชีวินทรีย์ ได้แก่ ไส้เดือนฝอย แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อราไตรโคเดอร์มา ตลอดจนการใช้ตัวห้ำตัวเบียนในการควบคุมศัตรูพืช จึงเป็นเทคโนโลยีที่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างฯ เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารที่ปลอดสารพิษ

  สนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านพืช เช่น ข้าวโพดเทียนพันธุ์สุโขทัย 1 พันธุ์ตักหงาย เมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 6 มะเขือยักษ์ภูพาน ผักหวานบ้าน เป็นต้น

  ฝึกอบรมเกษตรกรรอบฟาร์มหรือเจ้าหน้าที่ภายในฟาร์ม เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการปลูกพืชเศรษฐกิจที่เหมาะต่อศักยภาพพื้นที่ จำนวน 20 ราย จัดทำแผ่นไวนิล จัดนิทรรศการ การออกติดตามและประเมินผลโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนครเป็นศูนย์กลางในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนโครงการฟาร์มตัวอย่างฯในเขตจังหวัดสกลนครได้ดำเนินการ ให้คำแนะนำทางวิชาการแก่เจ้าหน้าที่ประจำฟาร์ม จำนวน 12 ครั้ง    ""ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร 343 หมู่ 14 บ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000"" Frontier Theme