โครงการผลิตอาหารช้างสำคัญ


โครงการผลิตอาหารช้างสำคัญตามพระราชเสาวนีย์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ความเป็นมาของโครงการ
      ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้นำช้างสำคัญจากสวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร จำนวน ๓ ช้าง กับ ๑ เชือก มาพักยืนโรง ณ โรงช้างต้น พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่ปี ๒๕๓๘  ในการนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร ได้รับมอบหมายจากคณะทำงานฝ่ายอาหารช้างสำคัญ ดำเนินการผลิตพืช ได้แก่ กล้วย อ้อย เพื่อมาเป็นอาหารช้างสำคัญ ให้เพียงพอต่อความต้องการทั้งในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง


เป้าหมายทั่วไปของโครงการ 

๑. ปลูกกล้วยและอ้อย เพื่อเป็นอาหารช้างสำคัญ พื้นที่ ๒๐ ไร่ เพื่อผลิตต้นกล้วยสดและต้นอ้อยสด
๒. จัดระยะเวลาส่งอาหารช้างสำคัญ ให้เพียงพอต่อความต้องการ
๓. เพิ่มพื้นที่การผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการทั้งในปัจจุบันและอนาคต


วัตถุประสงค์

๑. เพื่อผลิตอาหารสัตว์สำหรับให้ช้างสำคัญตามพระราชเสาวนีย์

๒. เพื่อผลิตและส่งมอบอาหารช้างสำคัญ ให้เพียงพอต่อความต้องการบริโภคของช้างสำคัญ

๓. เพื่อปลูกพืชตามโครงการให้มีคุณภาพและปลอดภัยจากสารพิษหรือสารเคมีต่าง ๆ


สถานที่ดำเนินการ

๑. ผลิตอ้อย        ในพื้นที่ปลูก จำนวน ๑๐ ไร่

๒. ผลิตต้นกล้วย   ในพื้นที่ปลูก จำนวน ๑๐ ไร่

 


ระยะเวลาดำเนินการ

เดือน ตุลาคม 2561  ถึง เดือนกันยายน 2562


ผลการดำเนินงาน

๑. ส่งมอบอาหารสำคัญได้เพียงพอต่อการบริโภค/ช้าง/วัน (วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

๑.๑  ต้นกล้วย    ๘  ต้นต่อวัน

๑.๒  ลำอ้อย    ๔๐  ลำต่อวัน

๒. ได้แหล่งผลิตอาหารช้างสำคัญเพิ่มขึ้น จนสามารถผลิตได้เพียงพอต่อความต้องการ

 

""ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร 343 หมู่ 14 บ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000"" Frontier Theme