ศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว สปป.ลาว

โครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตร ขึ้น ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามที่ ฯพณฯ นายไกสอน พมวิหาน ขอพระราชทานพระมหากรุณาโดยได้เสด็จ ฯ ไปทรงเปิดศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2538

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2555 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชดำริ สรุปความว่า ให้นำครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเข้ามาศึกษาดูงานในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน–ห้วยซั้ว (หลัก 22) โครงการโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า (หลัก 67) และบ้านเกษตรกร นายวัน หลวงสีโยทา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรต่อไป

การพัฒนาด้านวิชาการเกษตร

-กิจกรรมการปลูกข้าวนาปรังโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ (ข้าวพันธุ์ชัยนาท และ CR 203) ในพื้นที่ 2 ไร่ และผลิตเมล็ดข้าวนาปรัง (พันธุ์ท่าดอกคำ และชัยนาท) จัดทำแปลงสาธิตการผลิตข้าวนาปี (พันธุ์ท่าดอกคำ ปทุมธานี และชัยนาท)

-กิจกรรมขยายพันธุ์ไม้ผล ได้แก่ ขนุน มะม่วง ลำไย ลิ้นจี่ กระท้อน ฝรั่ง น้อยหน่า และมะละกอ จำนวน 4,500 ต้น

-กิจกรรมขยายพันธุ์ไม้ดอก-ไม้ประดับ จำนวน 1,500 ต้น และอบรมเกษตรกร จำนวน 15 ราย

-กิจกรรมผลิตผักอินทรีย์ในแปลงสาธิตเพื่อการศึกษาดูงานในพื้นที่ 6 ไร่ เช่น ผักกะหล่ำ ผักบุ้ง บร็อคโคลี่ เป็นต้น

-กิจกรรมผลิตถุงเชื้อเห็ดนางรม เห็ดขอนขาว เห็ดหูหนู เห็ดบด และเห็ดนางฟ้า พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเห็ด

-กิจกรรมขยายผลและพัฒนาหมู่บ้านเป้าหมาย โดยจัดทำแปลงเกษตรผสมผสานให้กับเกษตรกร จำนวน 20 รายกิจกรรมพืชไร่ จัดทำแปลงสาธิตการปลูกยางพารา

""ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร 343 หมู่ 14 บ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000"" Frontier Theme