งานศึกษาและพัฒนาเกษตรกรรม ศูนย์ฯ ภูพาน

    ประวัติความเป็นมาศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้ง  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ  ขึ้น ในวันที่ ๒๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๕ เพื่อให้มีการศึกษา ทดลอง งานพัฒนาการเกษตรต่าง ๆ ตามความเหมาะสมสำหรับเป็นตัวอย่างให้ราษฎรนำไปปฏิบัติต่อไป และเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรพื้นที่ที่จะจัดตั้งเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ บริเวณบ้านนานกเค้า  ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๒๖

            ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่บ้านนานกเค้า ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร มีพื้นที่โครงการฯ ประมาณ 2,100 ไร่ และมีเขตปริมณฑลเพื่อการพัฒนาป่าไม้ประมาณ 11,000 ไร่ ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2527 โดยมีกรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักและมีหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องทุก ๆ ส่วน  เข้าร่วมในการดำเนินงาน  โดยมุ่งเน้นที่จะให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนา     ภูพานฯ เป็นศูนย์กลางในการศึกษา ทดลองการเกษตรในด้านต่างๆ ตลอดจนการอบรมและเผยแพร่ไปสู่ข้าราชการ และเกษตรกรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารและพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านตัวอย่างในรูปแบบหมู่บ้านสหกรณ์ต่อไป

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานศึกษาและพัฒนาเกษตรกรรม (สังกัดกรมวิชาการเกษตร)

              ๑.  หน่วยงานหลัก  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร

              ๒.  หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ
                    ๑)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร
                    ๒)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม
                    ๓)  ศูนย์วิจัยยางหนองคาย                       

วัตถุประสงค์ 
    ในการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ นั้น ทางศูนย์ฯ ได้ดำเนินงานโดยสนองพระราชดำริด้วยการกำหนดวัตถุประสงค์ไว้ ๔ ประการ ดังนี้

  • เพื่อเป็นศูนย์ศึกษา และทดลองงานพัฒนาการเกษตรต่าง ๆ ตามความเหมาะสม สำหรับเป็นตัวอย่างให้ราษฎรนำไปใช้ปฏิบัติในพื้นที่ของตนเอง
  • เพื่อส่งเสริมให้มีการบำรุงรักษา และพัฒนาป่าไม้ในเขตปริมณฑลของศูนย์ฯ ด้วยระบบชลประทานแบบง่าย ๆ
  • เพื่อส่งเสริมให้มีการปลูกพืชเศรษฐกิจ และนำผลผลิตทางเกษตรมาแปรรูปเป็นสินค้าเกษตร-อุตสาหกรรม
  • เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ราษฎรมีอาชีพที่มั่นคง และมีรายได้พอเลี้ยงครอบครัว

งานศึกษาและพัฒนาเกษตรกรรม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร 

– ศึกษาทดลองวิธีการที่ได้ผลในการเพิ่มผลผลิตและรายได้ เช่น ศึกษาทดสอบเลือกพันธุ์พืช ไม้ผลที่เหมาะสมแก่สภาพพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น  พืชไร่ (มันสำปะหลัง อ้อย ถั่วลิสง ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดเทียน) พืชสวน (เงาะ ลำไย ทุเรียน)  ยางพารา  การเพาะเห็ด ศึกษาและพัฒนาระบบเกษตรผสมผสาน (การเลี้ยงห่านในสวนไม้ผล การเลี้ยงจิ้งหรีด การเลี้ยงหมูหลุม การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์) การศึกษาวิธีแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ประกอบด้วย 6 กิจกรรม

 

1.กิจกรรมพืชไร่

  ดำเนินงานสาธิตการปลูกพืชไร่พันธุ์ดี เช่น ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดเทียน ถั่วลิสง พันธุ์ ขอนแก่น6 พันธุ์ไทนาน9 อ้อยคั้นน้ำ พันธุ์สุพรรณบุรี50 ถั่วพุ่มดำ พันธุ์อุบลราชธานี กระเจี๊ยบแดง พันธุ์ ซูดาน ปอโมโรเฮยะ งาแดง งาขาว และงาดำ งานทดสอบ และงานฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี การปลูกพืชไร่หลังนา

2.กิจกรรมพืชสวน

3.กิจกรรมเพาะเห็ด ดำเนินการสาธิตการเพาะเชื้อเห็ดชนิดต่าง ๆ (ผลิตอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA และการผลิตเชื้อเห็ดในเมล็ดข้าวฟ่าง) สาธิตการผลิตก้อนเชื้อ การเพาะเห็ดพื้นเมืองและเห็ดเศรษฐกิจชนิดต่าง ๆ รวมทั้งงานฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจ 

4.กิจกรรมศึกษาและพัฒนาเกษตรผสมผสาน

5.กิจกรรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ดำเนินการสาธิตและทดสอบการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรต่าง ๆ เช่น สาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากถั่วเขียว ถั่วพุ่มดำ การแปรรูปผัก ผลไม้ ตามฤดูกาล การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปอโมโรเฮยะ  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว (ธัญพืชอัดแท่ง) การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากอ้อย และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแก่เกษตรกรและประชาชนที่สนใจ

6.กิจกรรมยางพารา ดำเนินการสาธิตการปลูกยางพาราพันธุ์

""ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร 343 หมู่ 14 บ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000"" Frontier Theme