แนะนำศูนย์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร


เนื่องจากกรมกสิกรรมมีนโยบายที่จะขยายงานด้านการปรับปรุง และค้นคว้าการปลูกพืชที่เหมาะสมกับ
ภูมิประเทศขยายพันธุ์พืชที่ประชาชนในท้องถิ่นต้องการ   โดยมีการค้นคว้าทดลอง การขยายพันธุ์พืช
และงานส่งเสริมอยู่รวมกันขึ้นในจังหวัดต่าง ๆ  ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   เพื่อยกระดับมาตรฐาน
การครองชีพของกสิกรให้ดีขึ้น   และเห็นว่าจังหวัดสกลนครเป็นจังหวัดหนึ่ง ที่เหมาะสมที่จะตั้งสถานี
ขยายพันธุ์พืชขึ้น จึงได้เริ่มดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2505 โดยเมื่อวันที่  20  มีนาคม  2505 ได้มา
เช่าอาคารที่ในเมืองเป็นที่การชั่วคราว  และได้ออกสำรวจเพื่อหาที่ดินเพื่อที่จะเป็นสถานีฯ  โดยยึด
นโยบายที่จะหาที่ใกล้ที่หลวง,ใกล้จังหวัดฯ  ที่สำคัญได้โดยไม่ต้องซื้อ  หลังจากได้สำรวจดูทั่วจังหวัด
สกลนครแล้ว  ก็ตกลงเอาที่รกร้างว่างเปล่า  ซึ่งอยู่ริมทางหลวงสายสกลนคร-กาฬสินธุ์ ตรงกิโลเมตร
ที่ 9+365 หมู่บ้านนาคำ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ซึ่งได้รับความกรุณาจากนายแพทย์รำไพ  ศิริขันธุ์   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร เป็นผู้สืบหา
ให้เป็นที่ 40 ไร่เศษ อยู่ติดทางหลวง และขยายเอาที่รกร้างว่างเปล่าด้านหลังต่อไปอีก 240 ไร่เศษ  เริ่ม
ดำเนินการเปิดป่า,ขุดตอ,ปราบที่ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2505  และก่อสร้างอาคารเมื่อเดือนมิถุนายน
2505  สถานีฯ 
ทำการเปิดป่าเพื่อทำการทดลอง และขยายพันธุ์พืชได้ 120 ไร่  เป็นที่สร้างอาคารและ
อื่น ๆ 40 ไร่ และในปี 2509 ได้บุกเบิกป่าเพื่อปลูกพืชเพิ่มขึ้นอีก  50  ไร่

ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกรมกสิกรรม ดังนี้

ในปี  พ.ศ.  2516   เปลี่ยนชื่อเป็น   “สถานีทดลองพืชไร่สกลนคร”  สังกัดกองพืชไร่  กรมวิชาการเกษตร


   ในปีพ.ศ. 2525  ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกรมวิชาการเกษตรใหม่ตามโครงการวิจัยเกษตร
แห่งชาติ กรมวิชาการเกษตร โดยสถานีทดลองพืชไร่สกลนคร      เป็นสถานีเครือข่ายของศูนย์วิจัย
พืชไร่อุบลราชธานี สังกัดสถาบันวิจัยพืชไร่   กรมวิชาการเกษตร

    ในปีพ.ศ. 2546 กรมวิชาการเกษตร ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่  ตามแผนปฏิรูประบบราชการ
และเปลี่ยนชื่อจากสถานีทดลองพืชไร่สกลนคร เป็น “ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิต
สกลนคร”
      
โดยที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่  3  จังหวัด
ขอนแก่น    กรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

     ในปีพ.ศ. 2554 กรมวิชาการเกษตร ได้ปรับเปลี่ยนชื่อจากสถานีทดลองพืชไร่สกลนคร เป็น
“ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร” 
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่  3  จังหวัด
ขอนแกน กรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

""ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร 343 หมู่ 14 บ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000"" Frontier Theme