หน้าที่ความรับผิดชอบ

» ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร

   มีหน้าที่ศึกษา วิจัย พัฒนาและทดสอบพืช / เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะกับสภาพพื้นที่  ศึกษา วิจัยและทดสอบพืช / สาขาวิชาตามแผนงาน / โครงการวิจัยของกรมวิชาการเกษตร และให้บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตในพื้นที่รับผิดชอบให้แก่เกษตรกร ภาคเอกชน  และเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องตลอดจนผลิต / ขยายเมล็ดพันธุ์  หรือท่อนพันธุ์ และกระจายพันธุ์  แบ่งงานภายในเป็น

  » ฝ่ายบริหารทั่วไป  มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับ  งานสารบรรณ  งานแผนงานและงบประมาณ งานการเงินบัญชีและพัสดุ  งานบุคคล  และงานธุรการทั่วไป

 » กลุ่มวิจัยและพัฒนา  มีหน้าที่

    1. ศึกษา วิจัย พัฒนา และทดสอบพืช/เทคโนโลยี การเกษตรที่เหมาะสมกันสภาพพื้นที่
    2.  ศึกษา วิจัยและทดสอบพืช/สาขาวิชาตามแผนงาน/โครงการวิจัยของกรม
    3.  ผลิตพันธุ์คัด พันธุ์หลัก และพันธุ์ขยาย  เมล็ดพันธุ์หรือท่อนพันธุ์พืช และกระจายพันธุ์กลุ่ม

 » กลุ่มงานบริการวิชาการ มีหน้าที่

    1. บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตในพื้นที่รับผิดชอบ ถ่ายทอดเทคโนโลยีตรวจสอบรับรองปัจจัยการผลิต และบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ให้แก่ เกษตรตร ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมทั้งรับผิดชอบโครงการพิเศษ
    2. ควบคุมและกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฏหมายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ""ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร 343 หมู่ 14 บ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000"" Frontier Theme