ตรวจต่ออายุร้าน Q shop จังหวัดสกลนคร

วันที่ 12-14 มีนาคม 2562 นายประหยัด ยุพิน ผู้อำนวยการศวพ.สกลนตร มอบหมายนายสิงหนาท เสริฐสาย เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ ศวพ.สกลนคร ตรวจต่ออายุร้าน Q shop และตรวจแนะนำในการจัดร้าน Q shop ณ ที่ อ.สว่างแดนดิน อ.พังโคน และอ.บ้านม่วง จ.สกลนคร

 

Updated: 23/03/2019 — 03:20
""ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร 343 หมู่ 14 บ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000"" Frontier Theme