ร่วมนำเสนอเพื่อขอรับรองแหล่งผลิต GAP พืช พืชอินทรีย์ กพ.2565

เมื่อวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2565 นายประหยัด ยุพิน ผอ.ศวพ.สกลนคร มอบหมายให้นายวิจิต โสภา นักวิชาการเกษตร นายเกรียงไกร โสภาชื่น เจ้าหน้าที่การเกษตร ร่วมนำเสนอเพื่อขอรับรองแหล่งผลิต GAP พืช และแหล่งผลิตอินทรีย์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

Updated: 09/03/2022 — 16:43
""ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร 343 หมู่ 14 บ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000"" Frontier Theme