ฝึกอบรม หลักสูตร “ขยายผลการใช้ชีวภัณฑ์” รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นายประหยัด ยุพิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “การขยายผลเทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อ การผลิตพืชปลอดภัยและอินทรีย์”  รุ่นที่ 1 จำนวน 50 ราย ณ ห้องประชุมหนองหาน ศูนย์วิจัยและพัฒนากรเกษตรสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

Updated: 09/03/2022 — 15:10
""ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร 343 หมู่ 14 บ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000"" Frontier Theme