อบรมสารวัตรเกษตรอาสา รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 นายประหยัด ยุพิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย และพัฒนาการเกษตรสกลนคร มอบหมายให้นายสรรเพชญ์ อิ้มพัฒน์ พร้อมด้วย นายสิงหนาท เสริฐสาย เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ศวพ.สกลนคร จัดฝึกอบรมหลักสูตร สารวัตรเกษตรอาสา ประจำปี 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยมีเกษตรกรเช้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 15 ราย

 

Updated: 20/10/2021 — 16:17
""ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร 343 หมู่ 14 บ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000"" Frontier Theme