เสนอขอรับรองแปลง GAP พืช และ พืชอินทรีย์

ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2564 นายประหยัด ยุพิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย และพัฒนาการเกษตรสกลนคร มอบหมายให้ น.ส.จุฑามาส ศรีสำราญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายวิจิต โสภา นักวิชาการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศวพ.สกลนคร ร่วมนำเสนอเพื่อขอรับรองแหล่งผลิต GAPพืช และพืชอินทรีย์ ปี 2564 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมภูพาน ศวพ.สกลนคร โดยมีนายจำลอง กกรัมย์ ผอ.สวพ.3 เป็นประธานการประชุม

Updated: 20/10/2021 — 09:53
""ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร 343 หมู่ 14 บ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000"" Frontier Theme