เสนอขอรับรองแหล่งผลิต GAP พืช พืชอินทรีย์ พค.2564

ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2564 นายวิจิต โสภา นายวีระศักดิ์ แสงจำปา นางวาสนา ถิตย์ประไพ นักวิชาการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศวพ.สกลนคร ร่วมนำเสนอเพื่อขอรับรองแหล่งผลิต GAP พืช ปี 2564 และแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ ปี 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบ Video Conference System ณ ห้องประชุมภูพาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร

 

 

Updated: 09/07/2021 — 11:37
""ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร 343 หมู่ 14 บ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000"" Frontier Theme