อบรมเกษตรกรหลักสูตร ปุ๋ยชีวภาพ PGPR

ระหว่างวันที่ 7-10 มิถุนายน 2564 นายประหยัด ยุพิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเกษตรสกลนคร มอบหมายให้นายสรรเพชญ์
อิ้มพัฒน์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศวพ.สกลนคร จัดฝึกอบรมหลักสูตร ปุ๋ยชีวภาพ PGPR2 เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมแมลงศัตรูพืชและโรคพืชเพื่อลดการใช้สารเคมี (งบกลุ่มจังหวัด) ณ กลุ่มข้าวอินทรีย์ อำเภอสว่างแดนดิน อำเภอเมือง 2 กลุ่ม และอำเภอโพนนาแก้ว  จังหวัดสกลนคร โดยมีเกษตรกรเช้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 4 รุ่น เกษตรกรเข้าร่วมรุ่นละ 40 ราย

Updated: 09/07/2021 — 10:45
""ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร 343 หมู่ 14 บ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000"" Frontier Theme