อบรมเกษตรกรกลุ่มจังหวัด หลักสูตร เชื้อบีทีกำจัดหนอน

ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2564 นายประหยัด ยุพิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย และพัฒนาการเกษตรสกลนคร มอบหมายให้นายสรรเพชญ์ อิ้มพัฒน์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศวพ.สกลนคร จัดฝึกอบรมหลักสูตร การผลิตเชื้อบีที กำจัดหนอน และเชื้อบีเอสกำจัดโรค ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมแมลงศัตรูพืชและโรคพืชเพื่อลดการใช้สารเคมี (งบกลุ่มจังหวัด) ณ กลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านธาตุ อำเภอสว่างแดนดิน กลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านโพนบก ตำบลขมิ้น กลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านดอนแคนใต้ ตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยมีเกษตรกรเช้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 3 รุ่น เกษตรกรเข้าร่วมรุ่นละ 40 ราย

Updated: 09/07/2021 — 10:35
""ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร 343 หมู่ 14 บ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000"" Frontier Theme