ประชุมหารือโครงการวิจัย ปี 2566 เพื่อพิจารณากลั่นกรอง

ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2564 นางดาวิกา ดาวจันอัด นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ น.ส.จุฑามาส ศรีสำราญ น.ส.ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ นายวีระวัฒน์ ดู่ป้อง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศวพ.สกลนคร ร่วมประชุมหารือโครงการวิจัย ปี 2566 เพื่อพิจารณากลั่นกรองสำหรับเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิจัย สวพ.3 ผ่านทางระบบ Video Conference System โดยมีนายจำลอง กกรัมย์ ผอ.สวพ.3 เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมภูพาน ศวพ.สกลนคร

 

Updated: 09/07/2021 — 09:23
""ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร 343 หมู่ 14 บ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000"" Frontier Theme