ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2564

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นายประหยัด ยุพิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร เป็นประธานการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2564 เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564 ณ ห้องประชุมหนองหาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการเข้าร่วมประชุม

Updated: 08/07/2021 — 16:38
""ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร 343 หมู่ 14 บ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000"" Frontier Theme