Posts: 140

ผู้ดูแลระบบ

Latest Posts by the Author

 1. ประชุมประจำเดือน พค.2565
 2. คลินิกเกษตร ครั้ง 3/2565 อำเภอส่องดาว
 3. ร่วมนำเสนอเพื่อขอรับรองแหล่งผลิต GAP พืช พืชอินทรีย์ กพ.2565
 4. ฝึกอบรม หลักสูตร “ขยายผลการใช้ชีวภัณฑ์” รุ่นที่ 1
 5. ฝึกอบรม สารวัตรเกษตรอาสา ปี 2565
 6. อบรมสารวัตรเกษตรอาสา รุ่นที่ 1
 7. เสนอขอรับรองแปลง GAP พืช และ พืชอินทรีย์
 8. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพิเศษ
 9. ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2564
 10. อบรมเกษตรกรกลุ่มจังหวัด หลักสูตร เชื้อบีทีกำจัดหนอน
 11. อบรมเกษตรกรหลักสูตร ปุ๋ยชีวภาพ PGPR
 12. ประชุมหารือโครงการวิจัย ปี 2566 เพื่อพิจารณากลั่นกรอง
 13. วันปลูกต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2564
 14. เสนอขอรับรองแหล่งผลิต GAP พืช พืชอินทรีย์ พค.2564
 15. ร่วมจัดนิทรรศการฟิลย์เดย์ 2 อำเภอ
 16. ฝึกอบรมหลักสูตร การแปรรูปผลิตฝ้ายเส้นใยสี
 17. ประชุมเพื่อพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้การผลิตปาล์มน้ำมัน ปี 2564
 18. ฝึกอบรมเกษตรกร โครงการศูนย์ภูพาน รุ่นที่ 4
 19. ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2564
 20. นำเสนอเพื่อขอรับรองแหล่งผลิต GAP พืช พืชอินทรีย์
""ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร 343 หมู่ 14 บ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000"" Frontier Theme