หน้าแรก

Spread the love

ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2562

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 นายประหยัด ยุพิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร เป็นประธานการประชุม ประจำเดือน มีนาคม 2562 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมหนองหาน …

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ มีนาคม 2562

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 นายประหยัด ยุพิน ผอ.ศวพ.สกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศวพ.สกลนคร ร่วมจัดคลินิกพืชเพื่อบริการประชาชน ในกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ประจำเดือนมีนาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง…

ออกติดตามความก้าวหน้า Zoning ปี61

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 นายประหยัด ยุพิน ผอ.ศวพ.สกลนคร มอบหมายให้นายสรรเพชญ์ อิ้มพัฒน์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นายวรกิตต์ รักษาขันธ์ พนักงานประจำสำนักงาน ศวพ.สกลนคร ออกติดตามความก้าวหน้าและมอบไม้ผล ปุ๋ยแก่แปลงต้นแบบปี 2561 ภายใต้โครงการ Zoning…

ตรวจปุ๋ยอินทรีย์ตามที่มีผู้แจ้งเบาะแส

อบรมเกษตรกร ศพก เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 นายประหยัด ยุพิน ผอ.ศวพ.สกลนคร มอบหมายให้นายกิติพร เจริญสุข นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นายสิงหนาท เสริฐสาย เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศวพ.สกลนคร ตรวจปุ๋ยอินทรีย์ตามที่มีผู้แจ้งเบาะแส ณ ที่…

ตรวจต่ออายุร้าน Q shop จังหวัดสกลนคร

วันที่ 12-14 มีนาคม 2562 นายประหยัด ยุพิน ผู้อำนวยการศวพ.สกลนตร มอบหมายนายสิงหนาท เสริฐสาย เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ ศวพ.สกลนคร ตรวจต่ออายุร้าน Q shop และตรวจแนะนำในการจัดร้าน Q shop ณ ที่ อ.สว่างแดนดิน อ.พังโคน และอ.บ้านม่วง จ.สกลนค…

ตรวจสต็อกยางพาราและตรวจส่งออกยางพารา

  วันที่ 11 มีนาคม 2562 นายประหยัด ยุพิน มอบหมายให้นายสิงหนาท เสริฐสาย เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศวพ.สกลนคร ตรวจสต็อกยางพาราและตรวจส่งออกยางพารา บริษัทศรีตรังอินดัสทรี จำกัด อำเภอกุสุมาลย์ และบริษ้ท บีเอ็นบี อำเภอพรรณานิคม …

ตรวจแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมันและตรวจร้านค้า

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 นายสรรเพชญ์ ลิ้มพัฒน์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศวพ.สกลนคร ออกตรวจแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมัน ตรวจร้านค้าจำหน่ายปัจจัยการผลิต และทำบัตรสารวัตรเกษตรอาสา อำเภอวานรนิวาส อำเภอคำตากล้า และอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนค…

ฝึกอบรมเกษตรกร การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี อ.บ้านม่วง

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นายประหยัด ยุพิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร มอบหมายให้นายสิงหนาท เสริฐสาย เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การควบคุมศัตรูพืชโดยชีวว…

มาตราการ 3 สาร

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้าว

เกษตรอินทรีย์ คืออะไร สินค้าเกษตรอินทรีย์ เป็นอย่างไร

คลังความรู้ รายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร

""ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร 343 หมู่ 14 บ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000"" Frontier Theme