หน้าแรก

Spread the love

ประชุมคณะทำงานจัดทำเว็ปไซต์ สวพ.3

วันที่4-5 กรกฎาคม 2562 นายประหยัด ยุพิน ผอ.ศวพ.สกลนคร มอบหมายให้ นายวุฒิพงษ์ เทือกขันตี เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยนางวาสนา ผมหงษ์ พนักงานประจำห้องทดลอง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำเว็ปไซต์สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ครั้งที่ 2/2562…

ตรวจเยี่ยมเกษตรกร โครงการ 5 ประสาน เกษตรทฤษฎีใหม่

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 นายประหยัด ยุพิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง ออกตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง รา…

ตรวจสต๊อกยางพารา และตรวจร้านค้า

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 นายสิงหนาท เสริฐสาย พร้อมทีมงานตรวจสต๊อกยางพาราและตรวจสถานที่ขออนุญาตขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ณที่ อ.กุสุมาลย์ ,อ.พรรณานิคม ,อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร  

ร่วมอบรม เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายประหยัด ยุพิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร นำเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร เข้าร่วมอบรม เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจากหลักสูตร จิตอาสา904 หลักสูตรประจำ 2/61 และ 3/6…

มอบปัจจัยการผลิต โครงการ 5 ประสาน อ.โคกศรีสุพรรณ

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายประหยัด ยุพิน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร มอบหมายให้ นายวุฒิพงษ์ เทือกขันตี เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศวพ.สกลนคร ดำเนินการส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม…

ตรวจร้านที่ยืนคำขอขายวัตถุอันตราย (ขอใหม่) สต๊อก 3 สาร

ว้นที่ 21 มิถุนายน 2562 นายประหยัด ยุพิน ผอ.ศวพ.สกลนคร มอบหมายให้นายกิติพร เจริญสุข นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นายสิงหนาท เสริฐสาย เจ้าพนักงานเกษตรชำนาญ พร้อมเจ้าหน้าที่ศวพ.สกลนคร ตรวจสต็อก 3 สาร  พาราควอต ไกลโฟเสต และคลอไพริพอส ที่อ.เมือง อ.พรรณาน…

ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 นายประหยัด ยุพิน ผู้อำนวยการศวพ.สกลนคร มอบหมายให้นายสรรเพชญ์ อิ้มพัฒน์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และนายวีระศักดฺ์ แสงจำปา นักวิชาการเกษตร ศวพ.สกลนคร ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในวโรกาศราชาภิเษก ณ วัดถ้ำขาม อำเภอพร…

รับนโยบายรองอธิบดี นายสุรเดช ปัจฉิมกุล

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 นายประหยัด ยุพิน ผอ.ศวพ.สกลนคร พร้อมด้วยผอ.สวพ.3 และผอ.ศูนย์เครือข่าย ร่วมรับนโยบายจากท่านสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร  ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี .    

เจ้าหน้าที่ กองแผนงานและวิชาการ ติดตามงานตามนโยบาย

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายกิติพร เจริญสุข นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นายสรรเพชญ์ อิ้มพัฒน์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน บรรยายสรุปงานตามนโยบายของศวพ.สกลนคร และนำเจ้าหน้าที่กองแผนงานและวิชาการติดตามแปลงเกษตรกร ณ ที่ อำเภออากาศอำนวย และอำเภอภูพา…

ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 นายประหยัด ยุพิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ร่วมลงนามถวายพระพร ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พ…

มาตราการ 3 สาร

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้าว

เกษตรอินทรีย์ คืออะไร สินค้าเกษตรอินทรีย์ เป็นอย่างไร

คลังความรู้ รายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร

""ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร 343 หมู่ 14 บ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000"" Frontier Theme