หน้าแรก

ทดสอบ

ร่วมต้อนรับ รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2563 นายประหยัด ยุพิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร ร่วมให้การต้อนรับนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกรทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสหกรณ์โคนมภูพานสกลนคร จำกัด และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรผสมผสานสกลนคร จำกัด ตำบ…

ฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร ปรับเปลี่ยนนาข้าวเป็นเกษตรผสมผสาน

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 นายประหยัด ยุพิน ผอ.ศวพ.สกลนคร มอบหมายให้นายสรรเพชญ์ อิ้มพัฒน์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศวพ.สกลนคร ฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การปรับเปลี่ยนนาข้าวเป็นเกษตรผสมผสาน ภายใต้โครงการ Zoning by AgriMap ณ สำนักงานเกษตรอำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยมีเกษตรก…

ประชุมแนวทางการปฏิบัติงาน หลังประกาศวัตถุอันตรายชนิดที่ 4

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2563 นายกิติพร เจริญสุข นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศวพ.สกลนคร เข้าร่วมประชุมแนวทางการปฏิบัติงานหลังประกาศวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 (พาราควอต และคลอร์ไพริฟอส) และมาตรการจำกัดการใช้ไกลโฟเสต ผ่านระบบ Viedo Conference โดยมีนายจำลอง กกรัมย์ ผอ.สวพ.3 เป็นประธา…

ประชุม ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร จัดประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2563 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายประหยัด ยุพิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมหนองหาน ศวพ.สกลนคร เครดิดภาพ : น.ส.นิภาพร ไทยเสร…

ประชุมงานศึกษาและพัฒนาเกษตรกรรม ศูนย์ภูพานฯ

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายประหยัด ยุพิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร ประธานงานศึกษาและพัฒนาการเกษตรกรรม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ เป็นประธานในการประชุมเพื่อจัดทำงบประมาณ ปี 2564 งานศึกษาและพัฒนาเกษตรกรรม โดยมีเจ้าหน้าที่งานศึกษาและพัฒนาเกษตรกรรม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ณ ห้องประช…

ร่วมปลูกต้นไม้ในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ ปี 2563

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2563 นายประหยัด ยุพิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร นำเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ บริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร

ขอรับรองแหล่งผลิต GAP พืช 3/2563 ผ่านระบบ Conference

ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2563 นางสาวจุฑามาส ศรีสำราญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายวิจิต โสภา นางวาสนา ถิตย์ประไพ นายวีระศักดิ์ แสงจำปา นักวิชาการเกษตร นางแก้วฟ้า หอมสมบัติ เจ้าพนักงานการเกษตร และนายเกรียงไกร โสภาชื่น เจ้าหน้าที่การเกษตร ร่วมนำเสนอเพื่อขอรับรองแหล่งผลิต GAP พืช ครั้งที่ 3/2563 (พริกม…

อบรมเกษตรกรหลักสูตร “การปลูกพืชไร่หลังนา”

วันที่ 18 มีนาคม 2563 นายประหยัด ยุพิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร มอบหมายให้นายสิงหนาท เสริฐสาย เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นายวีระศักดิ์ แสงจำปา นักวิชาการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตร “การปลูกพืชไร่หลังนา” ภายใต้โครงการส่งเสริมกา…

ฝึกอบรมเกษตรกรแปลงใหญ่อ้อย อำเภอกุสุมาลย์

วันที่ 18 มีนาคม 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย” ภายใต้โครงการการส่งเสริมการทำการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยมีนายกิติพร เจริญสุข นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นายเกรียงไกร โสภาชื่น เจ้าหน้าที่การเกษตร ศวพ.สกลนคร เป็นวิทยากรบรรยาย เกษตรกรเข้าร…

เก็บตัวอย่างปุ๋ยเร่ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 นายประหยัด ยุพิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร มอบหมายให้นายกิติพร เจริญสุข นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนางสาวสุกันยา บุญวิระวรรณ์ พนักงานประจำสำนักงาน และเจ้าหน้าที่ศวพ.สกลนคร ร่วมกับเกษตรอำเภอภูพาน และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ออกเก็บตัวอย่าง…

1 2 8