หน้าแรก

ระบบผู้ใช้/ผู้รับจ้างพ่นวัตถุอนตราย 3 สาร (พาราควอต ไกลโฟเสต และคลอไพริฟอส)

คู่มือการใช้งาน อบรมและสอบระบบผู้รับจ้างพ่น

 

สแกนคิวอาร์โค้ด ได้เลยครับ

 

ร่วมตรวจแปลงและสุ่มเก็บตัวอย่างโรคใบด่างมันสำปะหลัง

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายประหยัด ยุพิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศวพ.สกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมตรวจแปลงและสุ่มเก็บตัวอย่างโรคใบด่างมันสำปะหลัง ณ ที่บ้านโคกสำราญ หมู่ 8 อำเภอวานรนิว…

ประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2562

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 นายประหยัด ยุพิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร เป็นประธานในการประชุม ประจำเดือนสิงหาคม 2562 เพื่อรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณโดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงา…

ร่วมประชุมสัมมนาโครงการพิเศษ ปี 2562

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 นายกิติพร เจริญสุข นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นายสรรเพชญ์ อิ้มพัฒน์ เจ้าพนักงานการเกษตร ศวพ.สกลนคร เข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการพิเศษ ปี 2562 ภายใต้แนวคิด “เหลียวหลัง แลหน้า พระราชดำรินำพา การเกษตรไทยยั่งยืน” และมอบนโยบายแล…

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นายประหยัด ยุพิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศวพ.สกลนคร ออกให้บริการในคลินิกพืช ภายใต้โครงการ “คลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ…

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ที่หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นายประหยัด ยุพิน ผู้อำนวยการศวพ.สกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมีนายวิทยา…

พิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายประหยัด ยุพิน ผู้อำนวยการ ศวพ.สกลนคร เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้…

ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2562

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นายประหยัด ยุพิน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร เป็นประธานในการประชุม ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร เข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานความก้าวหน้าโครงการต่าง ๆ ที่ดำเนินกา…

ประชุมคณะทำงานจัดทำเว็ปไซต์ สวพ.3

วันที่4-5 กรกฎาคม 2562 นายประหยัด ยุพิน ผอ.ศวพ.สกลนคร มอบหมายให้ นายวุฒิพงษ์ เทือกขันตี เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยนางวาสนา ผมหงษ์ พนักงานประจำห้องทดลอง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำเว็ปไซต์สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ครั้งที่ 2/2562…

ตรวจเยี่ยมเกษตรกร โครงการ 5 ประสาน เกษตรทฤษฎีใหม่

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 นายประหยัด ยุพิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง ออกตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง รา…

ตรวจสต๊อกยางพารา และตรวจร้านค้า

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 นายสิงหนาท เสริฐสาย พร้อมทีมงานตรวจสต๊อกยางพาราและตรวจสถานที่ขออนุญาตขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ณที่ อ.กุสุมาลย์ ,อ.พรรณานิคม ,อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร  

1 2 4

 

 

คลังความรู้ รายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร

""ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร 343 หมู่ 14 บ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000"" Frontier Theme