หน้าแรก

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก รัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายประหยัด ยุพิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร มอบหมายให้คณะข้าราชการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และร่วมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึ…

ร่วมสัมมนา YEAR END SEMINAR 2019

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 นายประหยัด ยุพิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร และเจ้าหน้าที่ศวพ.สกลนคร เข้าร่วมสัมมนา YEAR END SEMINAR 2019 กรมวิชาการเกษตร ภายใต้แนวคิด “สืบสานศาสตร์พระราชา บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรม” ผลการดำเนินการขับเคลื่อนผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในปี 2562 และแผนการดำ…

ร่วมโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 นายประหยัด ยุพิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร ร่วมโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย ณ ลานพระบรมทรงม้า รัชกาลที่ 5 และมอบหมายเจ้าหน้าที่ศวพ.สกลนคร เดินทางไปแจกเมล็ดพันธุ์พืช (ข้าวโพดเทียน และถั่วพุ่มดำ) ณ บ้านท่าสาวค…

อบรมและสอบผู้รับจ้างพ่น อำเภอภูพาน

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 นายประหยัด ยุพิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร จัดอบรมและสอบผู้รับจ้างพ่น/ผู้พ่นที่เป็นลูกจ้าง (วัตถุอันตราย 3 สาร พาราควอต, ไกลโฟเซต และคลอไพริฟอส) ณ สำนักงานเกษตรอำเภอภูพาน อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยมีผู้สอบผ่าน จำนวน 11 ราย    

ร่วมงานมุทิตาจิต”ฮักแพงกันวันเกษียณ” สวพ.3

มื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 นายประหยัด ยุพิน ผอ.ศวพ สกลนคร และเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร ร่วมงานมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 และศูนย์เครือข่ายภายใต้แนวคิด “ฮักแพงกันวันเกษียณ” ณ อาคารอเนกประสง…

ร่วมตรวจแปลงและสุ่มเก็บตัวอย่างโรคใบด่างมันสำปะหลัง

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายประหยัด ยุพิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศวพ.สกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมตรวจแปลงและสุ่มเก็บตัวอย่างโรคใบด่างมันสำปะหลัง ณ ที่บ้านโคกสำราญ หมู่ 8 อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร    

ประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2562

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 นายประหยัด ยุพิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร เป็นประธานในการประชุม ประจำเดือนสิงหาคม 2562 เพื่อรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณโดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมหนองหาน ศูนย์วิ…

ร่วมประชุมสัมมนาโครงการพิเศษ ปี 2562

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 นายกิติพร เจริญสุข นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นายสรรเพชญ์ อิ้มพัฒน์ เจ้าพนักงานการเกษตร ศวพ.สกลนคร เข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการพิเศษ ปี 2562 ภายใต้แนวคิด “เหลียวหลัง แลหน้า พระราชดำรินำพา การเกษตรไทยยั่งยืน” และมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร…

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นายประหยัด ยุพิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศวพ.สกลนคร ออกให้บริการในคลินิกพืช ภายใต้โครงการ “คลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สำนักงานเกษตรอำเภอสว่างแดนดิน อำเภอสว่…

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ที่หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นายประหยัด ยุพิน ผู้อำนวยการศวพ.สกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมีนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิ…

1 2 5

 

 

คลังความรู้ รายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร

""ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร 343 หมู่ 14 บ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000"" Frontier Theme