หน้าแรก

นำเสนอเพื่อขอรับรองแหล่งผลิต GAP พืช 3/2563 ผ่านระบบ Conference

ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2563 นางสาวจุฑามาส ศรีสำราญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายวิจิต โสภา นางวาสนา ถิตย์ประไพ นายวีระศักดิ์ แสงจำปา นักวิชาการเกษตร นางแก้วฟ้า หอมสมบัติ เจ้าพนักงานการเกษตร และนายเกรียงไกร โสภาชื่น เจ้าหน้าที่การเกษตร ร่วมนำเสนอเพื่อขอรับรองแหล่งผลิต GAP พืช ครั้งที่ 3/2563 (พริกม…

อบรมเกษตรกรหลักสูตร “การปลูกพืชไร่หลังนา”

วันที่ 18 มีนาคม 2563 นายประหยัด ยุพิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร มอบหมายให้นายสิงหนาท เสริฐสาย เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นายวีระศักดิ์ แสงจำปา นักวิชาการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตร “การปลูกพืชไร่หลังนา” ภายใต้โครงการส่งเสริมกา…

ฝึกอบรมเกษตรกรแปลงใหญ่อ้อย อำเภอกุสุมาลย์

วันที่ 18 มีนาคม 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย” ภายใต้โครงการการส่งเสริมการทำการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยมีนายกิติพร เจริญสุข นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นายเกรียงไกร โสภาชื่น เจ้าหน้าที่การเกษตร ศวพ.สกลนคร เป็นวิทยากรบรรยาย เกษตรกรเข้าร…

เก็บตัวอย่างปุ๋ยเร่ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 นายประหยัด ยุพิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร มอบหมายให้นายกิติพร เจริญสุข นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนางสาวสุกันยา บุญวิระวรรณ์ พนักงานประจำสำนักงาน และเจ้าหน้าที่ศวพ.สกลนคร ร่วมกับเกษตรอำเภอภูพาน และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ออกเก็บตัวอย่าง…

ประชุม งานศึกษาและพัฒนาเกษตรกรรม 2/2563

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 นายประหยัด ยุพิน ผอ.ศวพ.สกลนคร เป็นประธานการประชุม งานศึกษาและพัฒนาเกษตรกรรม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ครั้งที่ 2/2563 เพื่อติดตามงาน และรายงานความก้าวหน้าของกิจกรรม (กิจกรรมพืชไร่ พืชสวน เกษตรผสมผสาน เห็ด ยางพารา และกิจกรรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร) ณ ห้องประชุมหนองหาน &nbsp…

ตรวจแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมัน ณ อำเภอวานรนิวาส และอำเภอบ้านม่วง

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2563 นายประหยัด ยุพิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร มอบหมายให้นายสรรเพชญ์ อิ้มพัฒน์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร ออกตรวจแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมัน ณ อำเภอวานรนิวาส และอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร    

ส่งมอบพันธุ์อ้อยแปลงต้นแบบ ปี 2563 และติดตามแปลง 2562

ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2563 นายประหยัด ยุพิน ผู้อำนวยการศวพ.สกลนคร มอบหมายให้นายสรรเพชญ์ อิ้มพัฒน์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยนายวรกิต รักษาขันธ์ นักวิชาการเกษตร และเจ้าหน้าที่ศวพ.สกลนคร ส่งมอบพันธุ์อ้อยแปลงต้นแบบ ปี 2563 อำเภอกุสุมาลย์ อำเภอเจริญศิลป์ จำนวน 2 ราย และตรวจติดตามแปลงต้นแ…

ติดตามแปลงอ้อย ภายใต้โครงการแปลงใหญ่ ปี 2563 อำเภอกุสุมาลย์

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2563 นายประหยัด ยุพิน ผู้อำนวยการศวพ.สกลนคร มอบหมายให้นายกิติพร เจริญสุข นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนางสาวอรพิณ มาลาสี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ศวพ.สกลนคร ออกติดตามแปลงอ้อย ภายใต้โครงการส่งเสริมการทำการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 3 แปลง ณ ตำบลอุ่ม…

ประชุม ประจำเดือน มีนาคม 2563

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 นายประหยัด ยุพิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร เป็นประธานในการประชุม ประจำเดือนมีนาคม 2563 โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร เข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานความก้าวหน้าโครงการต่าง ๆ ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมหนองหาน ศวพ.ส…

ฝึกอบรมเกษตรกร การปลูกพืชไร่หลังนา โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหวด

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 นายสิงหนาท เสริฐสาย เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน นายวีระศักดิ์ แสงจำปา นักวิชาการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศวพ.สกลนคร จัดอบรมเกษตรกร หลักสูตรการปลูกพืชไร่และพืชหลังนา ณ ที่ศาลาวัดบ้านบึงสา ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร เกษตรกรที่เข้าร่วมอบรม จำนวน 30 ราย   …

1 2 7

 

 

""ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร 343 หมู่ 14 บ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000"" Frontier Theme