หน้าแรก

Spread the love

ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 นายประหยัด ยุพิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร ร่วมในงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)” ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลเสอเพลอ อำเภอกุ…

ร่วมอบรม “การใช้วัตถุอันตรายฯ อย่างถูกต้องและปลอดภัย”

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 นายกิติพร เจริญสุข นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นายวีระวัฒน์ ดู่ป้อง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายสิงหนาท เสริฐสาย นายสรรเพชญ์ อิ้มพัฒน์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ศวพ.สกลนคร เข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร “การใช้วัตถุอันตราย พารา…

รดน้ำขอพรผู้เกษียณอายุราชการ วันสงกรานต์ปีใหม่ไทย

วันที่ 11 เมษายน 2562 นายประหยัด ยุพิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนการเกษตรสกลนคร กรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างเหมา ร่วมรดน้ำขอพรผู้เกษียณอายุราชการ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร      

ติดตามโครงการโซนนิ่งฯ เกษตรผสมผสาน

ระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2562 นายสรรเพชญ์ อิ้มพัฒน์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และนายวรกิตต์ รักษาขันธ์ พนักงานประจำสำนักงาน ศวพ.สกลนคร ออกติดตามโครงการโซนนิ่งฯ เกษตรผสมผสานและมอบไม้ผลและปุ๋ยแก่เกษตรกรแปลงต้นแบบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ และอำเภอสว่างแดนดิ…

ร่วมในพิธี “ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก”

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2562 นายประหยัด ยุพิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศวพ.สกลนคร ร่วมในพิธี “ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก” ณ บ่อน้ำศักดิ์สิทธ์ “ภูน้ำลอด” วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมืองสกลนคร โดยมีนายวิทยา จันทร์ฉลอง…

ร่วมประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562 นายประหยัด ยุพิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศวพ.สกลนคร ร่วมประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ ณ บ่อน้ำศักดิ์สิทธ์ “ภูน้ำลอด” วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมืองสกลนคร โดยมีนายวิทยา จัน…

ติดตามแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2562

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 นายประหยัด ยุพิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ศวพ.สกลนคร ออกติดตามแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้ โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง เกษตรกรรายใหม่ ปี 2562 ณ บ้านเต่างอย ตำบลเต่าง…

ตรวจร้านค้า ตรวจแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมัน

ระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2562 นายประหยัด ยุพิน ผอ.ศวพ.สกลนคร มอบหมายให้นายสรรเพชญ์ อิ้มพัฒน์ เจ้าพนักงานการเกษตรำชนาญงาน และเจ้าหน้าที่่ศวพ.สกลนคร ออกตรวจร้านค้า และตรวจแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมัน อำเภออากาศ อำเภอวานรนิวาส และ อำเภอบ้านม่วง และตรวจโรงงาน…

อบรมเกษตรกร ทฤษฎีใหม่ รายใหม่ ปี 2562

เมื่อวันที่ 28 และ 29 มีนาคม 2562 นายประหยัด ยุพิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร ปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้ โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม ถวายในหลวง ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเป็นเกษตรกรรายใ…

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในชุมชน

ระหว่างวันที่ 26-30 มีนาคม 2562 นายกิติพร เจริญสุข นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ น.ส.จุฑามาส ศรีสำราญ นางศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ นายวีระวัฒน์ ดู่ป้อง นักวิชาการเกษตรขำนาญการ ศวพ.สกลนคร เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์…

มาตราการ 3 สาร

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้าว

เกษตรอินทรีย์ คืออะไร สินค้าเกษตรอินทรีย์ เป็นอย่างไร

คลังความรู้ รายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร

""ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร 343 หมู่ 14 บ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000"" Frontier Theme