หน้าแรก

 

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 2 เมษายน 2565

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า  ข้าราชการ พนักงานราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


งบทดลองเบิกจ่ายรายปี 2564 คลิกที่นี่

ร่วมนำเสนอเพื่อขอรับรองแหล่งผลิต GAP พืช พืชอินทรีย์ กพ.2565

เมื่อวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2565 นายประหยัด ยุพิน ผอ.ศวพ.สกลนคร มอบหมายให้นายวิจิต โสภา นักวิชาการเกษตร นายเกรียงไกร โสภาชื่น เจ้าหน้าที่การเกษตร ร่วมนำเสนอเพื่อขอรับรองแหล่งผลิต GAP พืช และแหล่งผลิตอินทรีย์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

ฝึกอบรม หลักสูตร “ขยายผลการใช้ชีวภัณฑ์” รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นายประหยัด ยุพิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “การขยายผลเทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อ การผลิตพืชปลอดภัยและอินทรีย์”  รุ่นที่ 1 จำนวน 50 ราย ณ ห้องประชุมหนองหาน ศูนย์วิจัยและพัฒนากรเกษตรสกลนคร อำเภอเมือง จังหว…

ฝึกอบรม สารวัตรเกษตรอาสา ปี 2565

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 นายสิงหนาท เสริฐสาย และนายสรรเพชญ์ อิ้มพัฒน์  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร จัดฝึกอบรม หลักสูตร “สารวัตรเกษตรอาสา” ปี 2565 ณ ศพก.ภูพาน อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 30 ราย

อบรมสารวัตรเกษตรอาสา รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 นายประหยัด ยุพิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย และพัฒนาการเกษตรสกลนคร มอบหมายให้นายสรรเพชญ์ อิ้มพัฒน์ พร้อมด้วย นายสิงหนาท เสริฐสาย เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ศวพ.สกลนคร จัดฝึกอบรมหลักสูตร สารวัตรเกษตรอาสา ประจำปี 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเก…

เสนอขอรับรองแปลง GAP พืช และ พืชอินทรีย์

ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2564 นายประหยัด ยุพิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย และพัฒนาการเกษตรสกลนคร มอบหมายให้ น.ส.จุฑามาส ศรีสำราญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายวิจิต โสภา นักวิชาการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศวพ.สกลนคร ร่วมนำเสนอเพื่อขอรับรองแหล่งผลิต GAPพืช และพืชอินทรีย์ ปี 2564 ผ่านระบบ Video Conference…

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพิเศษ

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายประหยัด ยุพิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพิเศษ สำนัก วิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ผ่านระบบ Zoom Meeeting โดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการพิเศษ สวพ.3 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมหนองหาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ…

ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2564

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นายประหยัด ยุพิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร เป็นประธานการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2564 เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564 ณ ห้องประชุมหนองหาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ …

อบรมเกษตรกรกลุ่มจังหวัด หลักสูตร เชื้อบีทีกำจัดหนอน

ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2564 นายประหยัด ยุพิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย และพัฒนาการเกษตรสกลนคร มอบหมายให้นายสรรเพชญ์ อิ้มพัฒน์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศวพ.สกลนคร จัดฝึกอบรมหลักสูตร การผลิตเชื้อบีที กำจัดหนอน และเชื้อบีเอสกำจัดโรค ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมแมลง…

1 2 18
""ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสกลนคร 343 หมู่ 14 บ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000"" Frontier Theme