หน้าหลัก / ประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของ สวพ. 3 ครั้งที่ 2/2565 13

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นางสาวนฤทัย วรสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของ สวพ. 3 ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณา ว1ด โครงการต่อเนื่อง ปี 2567 ว1ก โครงการวิจัยต่อเนื่อง ปี 2566 โครงการวิจัยใหม่ ปี 2567 และผลงานเรื่องเต็มการทดลองสิ้นสุด ปี 2563 และ ปี 2564 ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2565 ด้วยระบบ On Site และระบบ VDO Conference โดยมีคณะกรรมการวิจัยของหน่วยงาน นักวิจัยในเครือข่าย สวพ.3 และหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น