หน้าหลัก / ประชุมโครงการอบรม ระบบเกษตรกรผู้ใช้วัตถุอันตรายไกลโฟเชต 9

วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นางสาวรพีพร ศรีสถิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ สวพ.3 และพนักงานเจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตร เข้าร่วมประชุม โครงการอบรม ระบบเกษตรกรผู้ใช้วัตถุอันตรายไกลโฟเชต ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conferrence (Zoom Meeting) โดยมี นายธรรมนูญ แก้วคงคา ผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3