หน้าหลัก / ดูสถานที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี 14

วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565 นางสาวนฤทัย วรสถิตย์ ผอ.สวพ.3 ให้การตอนรับ นายระพีภัทร จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายสมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และคณะในการดูสถานที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี ณ บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำบึงหนองแด ตำบลกุดสระ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี