หน้าหลัก / อบรมสารวัตรเกษตรอาสา จ.ขอนแก่น ปี 2565 27

วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565 นางสาวรพีพร ศรีสถิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 และเจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตร จัดอบรมหลักสูตร โครงการสารวัตรเกษตรอาสา จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยนายไพฑูรย์ ย่องเหล่ายูง เกษตรอำเภอพล ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรม ณ ศูนย์เครือข่าย ตำบลหนองแวงโสกพระ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น