หน้าหลัก / กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ 36

วันที่ 1 เมษายน 2565 นางสาวนฤทัย วรสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยร่วมกับโครงการพัฒนาที่ดิน มูลนิธิชัยพัฒนาบ้านเหมือดแอ่ ตำบลหนองตูม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรในจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ศูนย์วิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น ศูนย์วิจัยและพัฒนาเม็ดพันธุ์พืชขอนแก่น และศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ “การพลิตพืชให้ปลอดภัยได้มาตรฐาน” และมอบปัจจัยการผลิต ได้แก่ ท่อนพันธุ์อ้อยพันธุ์ศรีสำโรง 1 เมล็ดพันธุ์ผัก ฟ้าทะลายโจร และอัญชัญพันธุ์เทพรัตน์ไพลิน 63 ปุ๋ยหมักเติมอากาศ และปุ๋ยชีวภาพ พีจีพีอาร์ 1 ชีวภัณฑ์บีที และแหนแดง ให้กับเกษตรกรรอบโครงการฯ มูลนิธิ จำนวน 35 คน