หน้าหลัก / ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ครั้งที่ 3/2565 9

นางสาวพรทิพย์ แพงจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น โดยมีหน่วยตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืช และการผลิตพืชอินทรีย์ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 11 จังหวัด รวม 9 หน่วยตรวจ ร่วมประชุม เสนอการรับรองแหล่งผลิต GAP พืช จำนวน 2 จังหวัด ได้แก่ หนองบัวลำภู และจังหวัดขอนแก่น จำนวนรวม 180 แปลง ผ่านการรับรองรวม 125 แปลง เสนอการรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ จำนวน 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ มุกดาหาร สกลนคร หนองคาย บึงกาฬ เลย นครพนม หนองบัวลำภู และขอนแก่น จำนวนรวม 60 แปลง ผ่านการรับรองรวม 42 แปลง