หน้าหลัก / ฝึกอบรม หลักสูตร การขยายผลเทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการผลิตพืชปลอดภัยและอินทรีย์ 27

วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 นางสาวนฤทัย วรสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิด การฝึกอบรม หลักสูตร การขยายผลเทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์ และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการผลิตพืชปลอดภัยและอินทรีย์ ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดฝักสด ตำบลหนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น