หน้าหลัก / ประชุมคณะกรรมการวิจัยของ สวพ.3 เพื่อพิจารณาข้อเสนองานวิจัยใหม่ ปี 2567 9

วันที่ 7 มีนาคม 2565 ดร.นฤทัย วรสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิจัยของ สวพ.3 เพื่อพิจารณาข้อเสนองานวิจัยใหม่ ปี 2567 รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินวิจัย ปี 2565 และนำเสนอผลงานวิจัยการทดลองสิ้นสุด 2564 ด้วยระบบ On Site และระบบ VDO Conference โดยมีคณะกรรมการวิจัยของหน่วยงาน และนักวิจัยในเครือข่าย สวพ.3 และหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น