หน้าหลัก / นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยมและดูงานนิทรรศการกรมวิชาการเกษตร จังหวัดขอนแก่น 21