หน้าหลัก / นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยมและดูงานนิทรรศการกรมวิชาการเกษตร จังหวัดขอนแก่น 21

วันที่ 4 มีนาคม 2565 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เยี่ยมชมนิทรรศการของกรมวิชาการเกษตร ประกอบด้วย การตรวจคุณภาพเมล็ดพันธุ์ เพื่อการส่งออก และเทคโนโลยีการเคลือบและพอกเมล็ด การใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตพืช การใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช อ้อยโคลนดีเด่น และระบบการจัดการน้ำตามความต้องการของพืชโดยใช้ระบบการตรวจวัดสภาพอากาศรายแปลง รวมทั้งเครื่องตัดแต่งกิ่งหม่อนติดรถแทรคเตอร์ ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดขอนแก่น อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับคณะผู้เข้าอบรม หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 1 และตรวจเยี่ยมเพื่อรับฟังการดำเนินงานของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 และศูนย์วิจัยเครือข่าย รวมทั้งหน่วยงานในสังกัดกรมวิชาการเกษตร ในจังหวัดขอนแก่น และรับฟังความคิดเห็น เพื่อขับเคลื่อน กรมวิชาการเกษตรวิถีใหม่ ภายใต้หลักการทำงาน DOA Together พร้อมมอบวัฒนธรรมองค์กร BALANCE DOA Together ให้ สวพ.3 และชาว กรมวิชาการเกษตร ณ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น โดย ดร.นฤทัย วรสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 และคณะผู้บริหารในพื้นที่ ให้การต้อนรับ