หน้าหลัก / ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565 16

วันที่ 24 ก.พ. 65 ที่ ดร.นฤทัย วรสถิตย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 และคณะร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565 พร้อมทั้งจัดนิทรรศการ : สถานีการผลิตผักปลอดภัยมาตรฐาน GAP และอินทรีย์ ที่ศูนย์เครือข่าย ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) นางพูลทรัพย์ อุปสีดา หมู่ 2 ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดงาน เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เข้ามาเรียนรู้ รับทราบเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ ช่องทางการตลาด ข้อมูลข่าวสาร การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกร และนักวิชาการ ในแต่ละสาขาวิชา จากหน่วยงานต่างๆ