หน้าหลัก / อบรมถ่ายทอดทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชผักปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP 8

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวญาณิน สุปะมา ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กลุ่มวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 อบรมถ่ายทอดทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชผักปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP ให้กับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่พืชผัก และติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรแปลงต้นแบบผลิตพืชผัก ภายใต้โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ กิจกรรม การเพิ่มศักยภาพรายสินค้าเกษตรในระบบเกษตรแปลงใหญ่ ณ กลุ่มแปลงใหญ่พืชผัก ตำบลหนองหว้า อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู